Ogłoszenie o przetargu aukcji na wynajem lokalu w budynku Bazar Warszawski w Ojcowie

17 stycznia 2018

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ojcowa ogłasza aukcję na najem lokalu użytkowego

 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ojcowa ogłasza aukcję na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „ Bazaru Warszawskiego” Ojców 15 o powierzchni 54 m² która zostanie przeprowadzona w dniu 02.02.2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia Ojców 15.

Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną oraz przynależną rampę z boku budynku.

2. Cenę wywoławczą stawki czynszu za najem lokalu stanowi najwyższa stawka zaproponowana przez oferentów.

2.1 Jeżeli oferent, którego stawka została wybrana jako wyjściowa do licytacji, nie podejmie licytacji osobiście lub poprzez swojego pełnomocnika lub nie zgłosi się do udziału w aukcji, to organizator aukcji przyjmuje w takim przypadku jako stawkę wyjściową do licytacji kolejną najwyższą stawkę czynszową spośród zaproponowanych przez oferentów.

3.Oferty przystąpienia do aukcji można składać w nieprzejrzystych kopertach do rąk własnych Skarbnika Stowarzyszenia Dawida Żuchowicz w godzinach pracy BUT Ojcowianin Ojców 15 bądź przesłać na adres Stowarzyszenia do dnia 02.02.2018 rok, do godziny 14:00.

4. Oferta winna zawierać:

1) Imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) oferenta,

2) Profil działalności wraz z oznaczeniem nr PKD,

3) Proponowaną wysokość stawki czynszowej,

4) Proponowany profil działalności lokalu w trakcie trwania umowy najmu.

5) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu oraz o gotowości zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu użytkowego w stanie technicznym istniejącym i przystosowania go we własnym zakresie i na swój koszt do umówionego użytku,

6) Oświadczenie oferenta, że przyjmuje na siebie obowiązek załatwienia własnym kosztem i staraniem wszystkich spraw związanych z dostawą energii elektrycznej,
w tym uzyskania warunków technicznych przyłączenia, zawarcia z Zakładem Energetycznym umowy przyłączeniowej, wniesienie opłaty przyłączeniowej oraz wykonania prac związanych z remontem instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu spełniających wymogi warunków technicznych przyłączenia,

7) Oświadczenie oferenta, że przyjmuje do wiadomości fakt, iż przyjęcie przez organizatora aukcji informacji podanej w ofercie o profilu działalności, która ma być prowadzona w lokalu nie jest równoznaczna ze zwolnieniem przyszłego najemcy z obowiązku uzyskania zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, na prowadzenie w lokalu w/w działalności oraz przeprowadzenie w lokalu robót remontowych. przepisów Ustawy o ochronie przyrody.

     

 

 

5.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji bez podania przyczyny – art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

 Do pobrania

 

aukcja

wzor umowy

 oswiadczenia

Ogłaszamy aukcję na najem lokalu użytkowego

07 marca 2016

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ojcowa ogłasza aukcję na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie - pobierz
Umowa - pobierz

Program sesji naukowej Przeszłość i teraźniejszość polskiej kultury uzdrowiskowej i informacja o Sesji naukowej

07 maja 2015

 Kliknij aby zobaczyć plakat Kliknij aby zobaczyć plakat

Kliknij aby zobaczyć plakatKliknij aby zobaczyć plakat

Ojców Dzieje Uzdrowiska

05 maja 2015

Zapraszamy w sobotę i niedzielę 9-10 maja 2015

 

zobacz_plakat
kliknij aby zobaczyć plakat